തെ ളിവെ ടുപ്പിനായി അഭിഷേകിനെ കോളേജിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ നടന്ന നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

പാലാ സെന്റ് തോമസ് വിദ്യാർത്ഥിനി നിധിനയെ അഭിഷേക് കൊ ല പ്പെ ടുത്തിയത് കൃ ത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ എന്ന് പോ ലീ സിന്റെ റി മാ ന്റ് റി പ്പോർട്ട്.

അമ്മെ വെറുതെ പരീശിക്കണ്ട ഞാൻ മിടുക്കിയല്ലേ , പൊന്നുമോള് പൊ ളിച്ച ടുക്കി

ഒറ്റ കു ത്തി ൽ തന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ വോക്കൽ കോർഡ് അ റ്റുപോ യി. എങ്ങനെ കൊ ല ചെയ്യാം എന്ന് പ്ര തി പരിശീലനം നടത്തി എന്ന് സം ശ യമുണ്ട്.

കൊ ല്ല ണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വയം മു റി വേ ൽപ്പിച്ചു നിധിനയെ ഭ യപ്പെ ടുത്തണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അഭിഷേക് ആദ്യം പൊ ലീ സിന് കൊടുത്ത മൊ ഴി.

ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞിട്ടും നിർബന്ധിച്ചു ഒടുവിൽ അ പ മാനിച്ചു

എന്നാൽ കൊ ലപാ തകം കൃ ത്യമായ ആ സൂ ത്രണത്തോടെ ആണെന്നണ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോ ലീ സിന്റെ റി മാ ന്റ് റി പ്പോ ർട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ര തിക്ക് എ ളുപ്പത്തിൽ കൃ ത്യം ചെ യ്യുവാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു.

പെൺകുട്ടിയെ കൊ ല്ലും എന്ന് സുഹൃത്തിനു അഭിഷേക്‌ മെസേജ് അയച്ചിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ കു ത്തി ൽ തന്നെ അഭിഷേക് നിധിനയെ കൊ ല പ്പെ ടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കൊ ലപാ തകത്തിന് മറ്റാരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പൊ ലീ സിന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അഭിഷേക് മെസേജ് അയച്ച ആളെ പോ ലീ സ് ചോ ദ്യം ചെ യ്‌തേക്കും.

കഴുത്തിലെ ആ ഴത്തിലുള്ള കു ത്തിയുള്ള മു റി വ് കാരണം ര ക്തധമ നികൾ മു റിഞ്ഞതാണ് മ ര ണ കാരണം എന്ന് പോ സ്റ്റ്മോ ർട്ടം റി പ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കൊ ലപാ തകം നടന്ന പാലാ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ശേഷം പ്ര തി അഭിഷേകിനെ കൊണ്ട് വന്നു തെ ളിവെ ടുപ്പ് നടത്തി. നിധിനയെകുതി വീ ഴ്ത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭാ വഭേ ദമില്ലാതെ അഭിഷേക് വിശദീകരിച്ചു.

സായി പല്ലവിയുടെ സഹോദരൻ ആ ത്മഹ ത്യ ചെയ്തു ക രഞ്ഞുകൊണ്ട് താരം

നിധിനയെ കൊ ലപ്പെടു ത്തിയ രീതി പോ ലീസു കാരനിലൂടെ അഭിഷേക് കാണിച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ ന ടുങ്ങി പോ ലീ സ് സംഘം. തെ ളിവെ ടുപ്പിനിടെ നടന്നത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ.

കൊ ല നടത്തുവാൻ ക ത്തിവാ ങ്ങിയ കടയിൽ അടുത്ത ദിവസം തെ ളിവെ ടുപ്പ് നടത്തും. കൂത്താട്ടുകുളത്തെ കടയിൽ നിന്നാണ് നിധിനയെ കൊ ലപ്പെടു ത്തുവാൻ ഉപയോഗിച്ച ബ്ലേ ഡ് വാങ്ങിയത് എന്ന് അഭിഷേക് പറഞ്ഞു. തെ ളിവെ ടുപ്പിനായി അഭിഷേകിനെ കോളേജിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ നടന്ന നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

പാലാ സെന്റ് തോമസ് വിദ്യാർത്ഥിനി നിധിനയെ അഭിഷേക് കൊ ല പ്പെ ടുത്തിയത് കൃ ത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ എന്ന് പോ ലീ സിന്റെ റി മാ ന്റ് റി പ്പോർട്ട്.

ഒറ്റ കു ത്തി ൽ തന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ വോക്കൽ കോർഡ് അ റ്റുപോ യി. എങ്ങനെ കൊ ല ചെയ്യാം എന്ന് പ്ര തി പരിശീലനം നടത്തി എന്ന് സം ശ യമുണ്ട്.

നാലു മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞിനെ വീട്ടിൽ മ രി ച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി, എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്

കൊ ല്ല ണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വയം മു റി വേ ൽപ്പിച്ചു നിധിനയെ ഭ യപ്പെ ടുത്തണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അഭിഷേക് ആദ്യം പൊ ലീ സിന് കൊടുത്ത മൊ ഴി.

എന്നാൽ കൊ ലപാ തകം കൃ ത്യമായ ആ സൂ ത്രണത്തോടെ ആണെന്നണ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോ ലീ സിന്റെ റി മാ ന്റ് റി പ്പോ ർട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ര തിക്ക് എ ളുപ്പത്തിൽ കൃ ത്യം ചെ യ്യുവാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു.

പെൺകുട്ടിയെ കൊ ല്ലും എന്ന് സുഹൃത്തിനു അഭിഷേക്‌ മെസേജ് അയച്ചിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ കു ത്തി ൽ തന്നെ അഭിഷേക് നിധിനയെ കൊ ല പ്പെ ടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കൊ ലപാ തകത്തിന് മറ്റാരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പൊ ലീ സിന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അഭിഷേക് മെസേജ് അയച്ച ആളെ പോ ലീ സ് ചോ ദ്യം ചെ യ്‌തേക്കും.

കഴുത്തിലെ ആ ഴത്തിലുള്ള കു ത്തിയുള്ള മു റി വ് കാരണം ര ക്തധമ നികൾ മു റിഞ്ഞതാണ് മ ര ണ കാരണം എന്ന് പോ സ്റ്റ്മോ ർട്ടം റി പ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കൊ ലപാ തകം നടന്ന പാലാ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ശേഷം പ്ര തി അഭിഷേകിനെ കൊണ്ട് വന്നു തെ ളിവെ ടുപ്പ് നടത്തി. നിധിനയെകുതി വീ ഴ്ത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭാ വഭേ ദമില്ലാതെ അഭിഷേക് വിശദീകരിച്ചു.

നാലു മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞിനെ വീട്ടിൽ മ രി ച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി, എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്

നിധിനയെ കൊ ലപ്പെടു ത്തിയ രീതി പോ ലീസു കാരനിലൂടെ അഭിഷേക് കാണിച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ ന ടുങ്ങി പോ ലീ സ് സംഘം. തെ ളിവെ ടുപ്പിനിടെ നടന്നത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ.

കൊ ല നടത്തുവാൻ ക ത്തിവാ ങ്ങിയ കടയിൽ അടുത്ത ദിവസം തെ ളിവെ ടുപ്പ് നടത്തും. കൂത്താട്ടുകുളത്തെ കടയിൽ നിന്നാണ് നിധിനയെ കൊ ലപ്പെടു ത്തുവാൻ ഉപയോഗിച്ച ബ്ലേ ഡ് വാങ്ങിയത് എന്ന് അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.

17 കാരിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ? ഞെ ട്ടി ക്കുന്ന സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്

About Author

Nijo Jose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *