ഉ രുൾപൊ ട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ര ക്ഷപെ ടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അച്ഛൻ  കണ്മുൻപിൽ ഒഴു ക്കിൽ പെട്ട് പോയതിന്റെ ഞെ ട്ടലിൽ ആണ് 11 വയസ്സുകാരൻ മകൻ.

കൊക്കയാർ ഉ രുൾപൊ ട്ടലിൽ കണ്മുന്നിൽ അച്ഛൻ ഷാജി ഒ ഴുകിപോകുന്നത് കണ്ട 11 വയസ്സുകാരൻ കാപ്പികമ്പിൽ പിടിച്ച് ഒ ഴുക്കിൽ നിന്നും ര ക്ഷപ്പെടു കയായിരുന്നു ജെബിൻ. അ ത്ഭുതകരമായി താൻ ര ക്ഷപ്പെട്ടു എങ്കിലും, കണ്മുന്നിൽ കണ്ട കാഴ്ചയുടെ ന ടുക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ജെബിൻ ഇപ്പോഴും.

വൈശാഖ് നേടിയതെല്ലാം ബാക്കി; ബുള്ളറ്റ്, ജോലി, പ്രണയം, അനുജത്തിയുടെ വിവാഹം

ബന്ധുവീടുകളിൽ ആയിരുന്ന മറ്റു രണ്ടു മക്കളോടും, കൊച്ചിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഭാര്യയോടും വീട്ടിൽ വരേണ്ടതാണ് ഷാജി മുൻപേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ജെബിൻ പറയുന്നത്.. ഞാനും പപ്പയും പുറത്തു നിൽകുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ശ ബ്ദം കേട്ടു, തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ വീടിനകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് കല്ലും മണ്ണും വരിക ആയിരുന്നു. ദേ ഹത്ത് വീഴുകയും ബോ ധം ന ഷ്ട്ടപെടുകയും ആയിരുന്നു.

ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തോന്നിയാൽ അതു തികച്ചും സ്വാഭാവികം മാത്രം

പിന്നട് വെള്ളത്തിൽ വീണപ്പോൾ ആണ് ഓ ർമ തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. പിന്നീട് നീന്തൽ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീന്തി ഒരു കാപ്പി കൊമ്പിൽ പിടിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

അ ത്ഭുതകരമായ തന്നെയാണ് ജെബിൻ ര ക്ഷപ്പെട്ടത്. കാലിനു ഗു രുതരമായ പരിക്ക് പറ്റിയ ജെബിൻ അച്ഛന്റെ സം സ്ക്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് എത്തിയത്

അച്ഛൻ പുഴയിൽ ത ള്ളിയിട്ടു കൊ ന്ന അൻവിത മോളുടെ ശ രീരം വീട്ടിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ

About Author

Nijo Jose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *