ഫോണിലൂടെ അവസാനമായി കേട്ടത് നി ലവി ളി മാത്രം, ഞെ ട്ട ലിൽ ബന്ധു സിയാന

ഇത്ത ഭ യങ്ക ര മഴയാണ് കൂടി കൂടി വരുന്നു. വല്ലാതെ പേ ടി യാകുന്നു. ഞാനും കുട്ടികളും തനിച്ചേ ഉള്ളൂ. ബന്ധുവായ സിയാനയോടു സംസാരിക്കുക ആയിരുന്നു ഫൗസിയ.

അച്ഛൻ പുഴയിൽ ത ള്ളിയിട്ടു കൊ ന്ന അൻവിത മോളുടെ ശ രീരം വീട്ടിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ

പറഞ്ഞു മുഴിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനു മുൻപേ വലിയ ഒരു ഇ രമ്പ ലയോടെ മലവെള്ളം ചെറിയ ഇ ര മ്പലോടെ ആ ചെറിയ വീട് വി ഴുങ്ങി. നി ല വിളി ക്കൊപ്പം ഫോൺ നിലച്ചതോടെ മറുവശത്തു വി റ ങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുക ആയിരുന്നു സിയാന

കൊക്കയാർ പൂവഞ്ചിയിൽ കല്ലുപുരക്കൽ വീട്ടിൽ നിന്നും പ്ര ള യമെടുത്ത് നാലു കു രുന്നുകൾ അടക്കം അഞ്ചു ജീ വനുകൾ. കല്ലുപുരക്കൽ ഫൈസൽ നസീറിന്റ മക്കളായ അക്‌സാന, അഹിയാൻ, ഫൈസലിന്റെ സഹോദരി ഫൗസിയ, മക്കളായ ആമ്നാ, അമീൻ എന്നിവരാണ് മ രി ച്ചത്.

വൈശാഖ് നേടിയതെല്ലാം ബാക്കി; ബുള്ളറ്റ്, ജോലി, പ്രണയം, അനുജത്തിയുടെ വിവാഹം

കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളിയിലുള്ള സിയാനയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു മലവെള്ളപാ ച്ചിലിന്റെ ഭീ തി പങ്കു വെക്കു ന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വീട് ഉ രുൾ എടുത്തു കൊണ്ട്പോയത്.

വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ ശ ക്തമായി ഒഴുകുന്ന മ ലവെള്ളത്തിന്റെ അരികിൽ കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യം പകർത്തി കൊടുത്തു അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പിതൃസഹോദരിയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഫൗസിയ മക്കളെയും കൂട്ടി തറവാട്ടിൽ എത്തിയത്. സഹോദരൻ ഫൈസലിന്റെ രണ്ടു മക്കൾ അവരെയും കാത്തു തറവാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Kerala Update – മുണ്ടക്കയത്ത് ര ക്ഷാപ്രവ ർത്തനത്തിനായി വ്യോമസേന പുറപ്പെട്ടു

പൂവഞ്ചിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പുഴക്ക് അപ്പുറമായിരുന്നു കല്യാണ പുര. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ അംന സിയാദിന്റെ മൃ തദേ ഹം കണ്ടെത്തി. വൈകാതെ തന്നെ അക്‌സാനയുടെയും അഹിയാന്റെയും മൃ തദേ ഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു. വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയിൽ കെ ട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു മൃ തദേ ഹങ്ങൾ.

നാലുമണിയോടെ അൽപ്പ ദൂരം മാറി ഫൗസിയയുടെയും ആമീ സിയാദിന്റെയും മൃ തദേ ഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

ഉ രുൾപൊ ട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ര ക്ഷപെ ടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അച്ഛൻ  കണ്മുൻപിൽ ഒഴു ക്കിൽ പെട്ട് പോയതിന്റെ ഞെ ട്ടലിൽ ആണ് 11 വയസ്സുകാരൻ മകൻ.

About Author

Nijo Jose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *